Algemeen

Evaluatie pilot De Fontein 

De Algemene Kerkenraad (AK) binnen de Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA) heeft ons gevraagd om een pilot te starten om leden binnen de PGA te behouden en nieuwe leden aan te trekken. Dat is de reden van het ontstaan van geloofsgemeenschap De Fontein. We zijn nog niet zo lang bezig. Gestart in september 2014, met de bedoeling dat op 21 mei 2015 gekeken wordt of de proef geslaagd is, of niet. Hierbij wordt met name gekeken naar bezoekersaantallen, bereidheid van bezoekers om zich te zijner tijd aan te sluiten, of er voldoende financiële middelen zijn en of er nieuwe mensen getrokken worden naar De Fontein.

Vandaar dat we belangstellenden twee maal hebben gevraagd een enquête in te vullen. Daarnaast hebben we voorgangers naar hun ervaringen gevraagd. Bovendien hebben we de andere wijken binnen de PGA gevraagd naar hun ervaringen tijdens de pilotperiode.

Onlangs hebben we als kerkenraadscommissie een eindrapportage opgesteld ten behoeve van de bespreking op 21 mei in de Algemene Kerkenraad. We beseffen heel goed dat we van alles kunnen regelen en organiseren, maar dat we volledig afhankelijk zijn van onze Vader in de hemel. Daar vertrouwen we op en dan zien we de toekomst hopend en biddend tegemoet. We zien dat God aan het werk is: bezoekers die soms al jaren niet meer naar de kerk gaan, horen het woord van God opnieuw of voor het eerst. We kunnen elkaar versterken en een positief getuigenis geven aan de mensen om ons heen. Wilt u met en voor De Fontein bidden en voor de verschillende wijkgemeenten?