Algemeen

Besluit Algemene Kerkenraad over De Fontein

Op donderdag 21 mei j.l. heeft de Algemene Kerkenraad (AK) gesproken over de eindrapportage die we als geloofsgemeenschap hebben ingediend. In deze rapportage wordt onder meer beschreven hoe de diensten eruit zien, hoeveel belangstellenden aanwezig zijn, wat de reacties zijn van de bezoekers en de voorgangers, wat de achtergrond is van de belangstellenden en wat zij verwachten van De Fontein. Ook wordt ingegaan op de evaluatiecriteria die zijn opgesteld om over de pilot-periode te stemmen.
Het gaat om 3 concrete vragen:

  • Is De Fontein voldoende onderscheidend ten opzichte van de bestaande wijken binnen de PGA?
  • Zijn er voldoende bezoekers tijdens de diensten om, op termijn, een levensvatbare gemeente te vormen?
  • Is er voldoende financiële draagkracht om, op termijn, op eigen benen te staan?

Tijdens bovengenoemde vergadering heeft de AK ingestemd met het eindrapport. Daarnaast is besloten om de pilot om te zetten naar de vorming van een missionaire gemeente. En tot slot is de kerkenraadscommissie van De Fontein verzocht om de aanvraag van een pioniersplek voor te bereiden. We zijn ontzettend dankbaar voor dit besluit van de Algemene Kerkenraad en danken God daarvoor. Juist in een tijd van geestelijke afbraak en verval, wordt ruimte gegeven om het Woord van God te laten klinken in een andere vorm, laagdrempelig en open naar anderen binnen en buiten de kerk. De AK staat van harte achter dit initiatief. We zijn dan ook blij met deze positieve houding en betrokkenheid en hopen dat we nog lang op een goede en constructieve wijze onze plek binnen het geheel van de Protestantse Gemeente Apeldoorn mogen innemen.