Algemeen

Verslag gemeente-avond 2 juni

Op deze avond is het besluit van de Algemene Kerkenraad (AK) van 21 mei j.l. besproken en toegelicht. Verder hebben we met elkaar onderwerpen aangedragen die van belang zijn voor gemeente-opbouw.

Hieronder een verkorte weergave van het besluit van de AK aan de hand van 3 thema’s: het evaluatierapport, missionaire gemeente en pioniersplek.
Evaluatierapport; ter voorbereiding hebben we als Kerkenraadscommissie van De Fontein een evaluatierapport opgesteld en ingediend bij de AK. Dit rapport is door de AK in dank aanvaard.
Missionaire gemeente; door de AK is besloten om de pilot waarin we tot nu toe verkeerden, om te zetten naar een missionaire gemeente. In principe is iedere gemeente missionair (naar buiten gericht om het Evangelie uit te dragen). Maar, tegelijk is het ook een aanduiding van een soort gemeente. We zijn nu een wijkgemeente in wording. Op termijn groeien we toe naar een echte gemeente. Dit betekent dat we vallen onder verantwoordelijkheid van de AK, we kunnen werken met ambtsdragers en zelf bv. een kerkelijk werker of een predikant kunnen benoemen.
We vinden het van belang dat belangstellenden lid kunnen worden van De Fontein. Nu is dat nog niet mogelijk, maar er wordt wel aan gewerkt. We spreken de verwachting uit dat we de komende maanden opgenomen worden in het registratiesysteem van de landelijke kerk (PKN).
Pioniersplek; de AK heeft ons gevraagd om de aanvraag voor een pioniersplek voor te bereiden. Als we een pioniersplek worden, kunnen we begeleiding krijgen vanuit de landelijke kerk. Bovendien ontvangen we dan zowel vanuit de landelijke kerk als (mogelijk) uit de plaatselijke kerk een financiële bijdrage gedurende een periode van 3 jaar.
We hebben al een aparte werkgroep die nadenkt over een pioniersplek. Het is heel goed om je als gemeente te richten op mensen die (nog) niet bij een gemeente zijn aangesloten. Maar, dan rijst direct de vraag: op welke groep ga je je dan richten? Jongeren, ouderen, asielzoekers, kinderen, eenzame mensen, gezinnen met kinderen? Of wordt ieder gemeentelid toegerust om missionair te zijn in de eigen omgeving?
Daarnaast kun je ook kiezen voor een bepaalde vorm; met elkaar eten, muziek maken, onderlinge ontmoeting, bijbelstudie etc.
U begrijpt het al, we zijn er nog niet uit. En dat is maar goed ook. Het is van belang om hier goed over door te praten en leiding van God te vragen. Waar worden we toe geroepen?

Het tweede deel van de gemeente-avond hebben we met elkaar geïnventariseerd welke onderwerpen wij belangrijk vinden om op korte termijn op te pakken. Eigenlijk zijn alle aangedragen punten van belang, maar we zullen een zekere prioritering moeten aanbrengen. Hieronder de thema’s:

 • Ontwikkeling geloofsvisie (waar staan we voor, hoe denken we over bv. avondmaal en doop)
 • Gemeenschapsvorming (elkaar leren kennen, met elkaar bidden, bijbelstudie, voeren van geloofsgesprekken etc.)
 • Ochtenddiensten (invulling)
 • Gebed
 • Kinder- en jeugdwerk
 • Toerusting/kringenwerk
 • Missionair zijn
 • Sacramenten
 • Pastoraat
 • Muziek
 • Diaconaat
 • Praktische zaken (ledenregistratie, beamer, PR etc.)
 • Avondbijeenkomsten

De 2 bovenste onderwerpen kregen veruit de meeste stemmen. In de vergadering van de Kerkenraadscommissie van 10 juni j.l. hebben we besloten ons in eerste instantie te richten op Geloofsvisie en Gemeenschapsvorming. Beide onderdelen willen we prioriteit geven. Zoals te zien, is een combinatie van meerdere thema’s mogelijk. We vragen externe begeleiding aan iemand die ons kan adviseren op het proces (hoe betrekken we vanaf het begin de belangstellenden/toekomstige gemeenteleden bij deze thema’s). Daarnaast vragen we een aantal predikanten om ons te helpen met de inhoudelijke kant.