Algemeen

Gemeente-avond woensdag 25 november 

Op deze avond hebben we met elkaar gesproken over de verschillende aspecten van het gemeente-zijn en de binnenkort te maken keuzes. Hieronder een weergave van de belangrijkste zaken.

Werkgroep geloofsinhoud en gemeenschapsvorming

De werkgroepen geloofsinhoud en gemeenschapsvorming passen inhoudelijk goed bij elkaar en trekken in het vervolg samen op. In de commissie is een intern document over geloofsvisie, liturgie en verkondiging besproken. Eén van de voorstellen van de commissie is dat voor het grondig doordenken van de geloofsvisie en het opbouwen van een gemeente een (ervaren) pastor nodig is. En om een gemeenschap te vormen, is het van belang dat belangstellenden daadwerkelijk lid kunnen worden. Ook is aangegeven dat initiatieven van belangstellenden (leden) die het doel van gemeente-opbouw onderschrijven, in overleg met de KC, worden gesteund.

Het bovenstaande resulteert in de volgende voorstellen:

  • Er komt een foto-galerij van leden van De Fontein. Zo kennen en herkennen we elkaar.
  • Er wordt een gebedsgroep opgezet.
  • Er wordt de gelegenheid geboden om voorafgaand aan de diensten met elkaar het te bespreken bijbelgedeelte te bestuderen.
  • Met elkaar denken we na over het sacrament van de doop. Uiteindelijk leidt dat tot een visie die naar verwachting begin 2016 (januari/februari) helder is.
  • We stimuleren het voeren van geloofsgesprekken. Het is de bedoeling dat leden van De Fontein hun huis open stellen voor een beperkte groep mensen (6-8) om met elkaar 2 avonden samen te zijn. Tijdens de eerste avond wordt met behulp van gespreksvragen het geloofsgesprek gevoerd (welke geestelijk ontwikkeling heb je doorgemaakt, hoe sta je in je geloof etc.). De tweede avond wordt het document geloofsvisie besproken. Deze avonden worden gepland in de periode maart-juni 2016.
  • Er wordt nagedacht over het opzetten van kringwerk (bijbelstudie).

Missionaire werkgroep/pioniersplek

De commissie heeft zich de afgelopen maanden bezig gehouden met het onderzoeken van de mogelijkheid om te komen tot een pioniersplek. De bedoeling is om aansluiting te zoeken bij mensen die (nu) nog niet met het Evangelie in aanraking zijn gekomen. De gekozen doelgroep: (jonge) gezinnen met kinderen en jongeren//tieners. We proberen deze groep te bereiken met behulp van muziek. Muziek speelt nu al een rol in de erediensten, maar kan ook mensen “raken” die nog nooit een dienst hebben bezocht.

Om de verbinding te leggen tussen de pioniersplek en gemeente-opbouw, gebruiken we hetzelfde inhoudelijke thema: discipelschap. Wat betekent het om volgeling van Jezus Christus te zijn. Daarover gaan we eerst samen nadenken in het midden van de gemeente. Daarna (en daarnaast) wordt muziek ingezet om naar buiten te treden: naar scholen, ondersteuning van vakantie bijbelclub-activiteiten, het organiseren van een kids-praise-avond etc.
We willen zowel werken aan geloofsinhoud en gemeentevorming als naar buiten treden met behulp van muziek. Hiervoor is pastorale (theologische) ondersteuning nodig, maar ook een professionele musicus.

Als de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA) akkoord gaat, zal vanuit de landelijke PKN eveneens financiële ondersteuning worden geboden. Normaal gesproken betekent dit gedurende een periode van 3 jaar een jaarlijks budget van € 26.000,- (zowel gefinancierd door de PGA als de PKN landelijk).

Lid worden van De Fontein

Het is sinds deze week mogelijk om daadwerkelijk leden in te schrijven bij De Fontein. Daar hebben we lang naar uitgezien en om gebeden. Gelukkig zijn de administratieve hobbels genomen. Hoe gaat overschrijven in z’n werk?

Na afloop van de komende diensten zijn er 2 formulieren beschikbaar:

  • een Perforatie-formulier (voor bezoekers die nu lid zijn bij één van de PGA-wijken binnen Apeldoorn), en
  • een Inschrijf-formulier (voor bezoekers die lid zijn bij een gemeente buiten Apeldoorn of lid zijn bij een niet-PKN-gemeente in Apeldoorn).

Bert van der Scheur verzorgt de ledenadministratie en hij verstrekt de formulieren. De ingevulde formulieren kunnen bij hem worden ingeleverd. Vanwege een zorgvuldige procedure is het goed om bij het voornemen om lid te worden van De Fontein eerst contact op te nemen met de scriba van de eigen wijk.

Nadat de ledenadministrateur de ingevulde formulieren heeft ontvangen, stuurt hij deze door naar het Kerkelijk Bureau van de PGA. Daar worden de formulieren verwerkt en ingevoerd in het ledenregistratiesysteem. Het is ook mogelijk om blijk te geven van betrokkenheid richting De Fontein (dan blijf je lid van de eigen wijkgemeente). De komende periode wordt uitgelegd hoe alles verder in z’n werk gaat.

Kerkbalans 2016

Jos Engelbert zal de bijdragen-administratie voor De Fontein gaan verzorgen. Dit betekent dat hij de procedure rondom de actie Kerkbalans voor zijn rekening neemt. Iedereen die lid wordt van De Fontein voor 10 december a.s., ontvangt een envelop van de actie Kerkbalans. Daarin staat   concrete informatie over de begroting en de toekomstplannen van De Fontein. De enveloppen worden begin januari 2016 verspreid. Uiteraard blijft het ook mogelijk om De Fontein op een andere wijze financieel te steunen in de vorm van een gift.

Financiën

Over de periode november 2014 – oktober 2015 is binnen gekomen ongeveer € 19.400,- (€ 12.000,- aan giften en € 7.400,- aan collecten). De kosten bedragen ongeveer € 22.350,-. Dit betekent dat nog een kleine € 3.000,- nodig is. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL 81 FVLB 0225 427 141 tnv. PGA confessioneel evangelisch.

Kostenplaatje met eigen predikant

Tijdens de gemeente-avond is het hartelijke verlangen uitgesproken om in de (nabije) toekomst een eigen pastor aan te trekken. Deze kan zich dan bezighouden met de opbouw van de gemeente, pastoraat, scholing van gemeenteleden, geloofsoverdracht, afstemming met de pionier en het verzorgen van gemiddeld 2 preekbeurten per maand. Inclusief voorbereidingstijd lijkt dan 3 dagen per week wel nodig.

Onze eerste inschatting is dat hiervoor, inclusief de vaste lasten, waarschijnlijk € 70.000,- tot € 80.000,- nodig is. Dat is veel geld voor een missionaire gemeente die, op dit moment, nog geen leden heeft.

Van belang is om een meerjaren-begroting op te stellen inclusief een overzicht van de te verwachten ledenontwikkeling.
Kijkend naar de cijfers, lijkt het nauwelijks haalbaar en niet realistisch.

Op de gemeente-avond is door verschillende aanwezigen benadrukt dat we biddend verwachten en verlangen dat God wonderen doet. Als Fontein-gemeenschap willen we God en Zijn Woord beter leren kennen en vervuld worden met Zijn Geest. Dan gaan we geven uit dankbaarheid en zijn we bereid om te investeren in Gods Koninkrijk. Alles wat we hebben, hebben we ontvangen van Hem. Hoeveel mag ik daarvan voor mezelf houden?

In dit vertrouwen zullen we de komende weken en maanden een beroep doen op alle bezoekers en belangstellenden van De Fontein om dit werk voor Gods aangezicht te steunen. Met elkaar verlangen we om te geven.

De Fontein valt onder de Algemene Kerkenraad van de PGA. We zullen onze plannen (zowel de pioniersplek als een mogelijke parttime predikantsplaats) dan ook uitvoerig bespreken met de AK. Belangrijk is wel dat we kunnen laten zien dat we voldoende leden hebben die ook bereid zijn om financiële toezeggingen te doen voor de komende 2-3 jaar. Daar gaan we met elkaar om bidden.