Diaconie

Vakantiegeld Samen Delen

“Gaan jullie wel eens op vakantie?” werd aan brugklassers gevraagd. Een jongen zei: “Ja, meestal twee keer.” Een meisje moest even slikken en zei: “Nee, want de zaak van mijn vader is failliet gegaan.” Grote verschillen binnen een groepje kinderen uit één klas: de samenleving in het klein. De actie Vakantiegeld Samen Delen vanuit de diaconie wil het mogelijk maken dat vanuit onze kerk mensen, die voldoende inkomsten hebben, graag willen delen met mensen die zo weinig geld hebben dat ze niet op vakantie kunnen. “Mooie actie,” zei een jongen uit diezelfde klas, “iedereen moet er toch even tussenuit kunnen!”

De financiële zorgen van veel mensen worden alleen maar groter. Tegelijk merken we dat steeds meer de kerk ontdekt wordt als plaats waar aandacht is voor mensen met een smalle beurs en waar de intentie leeft om te delen.

Actie 2016 – doet u ook mee?

De actie Vakantie Geld Samen Delen staat nu ook in de startblokken voor Apeldoorn Noord-Oost en daarmee ook in de Fontein. De informatiefolders met aanmeldingsformulieren worden 1 mei bij de uitgang van de kerk uitgereikt. Zij liggen dan ook op de informatietafel in de koffiehoek en verdere informatie kunt u vinden op de website (www.vsdapeldoorn.nl). Ook kunt u gerust informatiefolders vanuit de kerk meenemen voor uzelf of om aan iemand anders te geven.

We zijn als werkgroep voor Apeldoorn Noord-Oost zijn benieuwd hoeveel mensen een aanvraag zullen indienen, zowel  binnen als buiten de kerk, om vakantiegeld te ontvangen. Daar staat tegenover dat wij pas kunnen delen als er ook giften zijn ontvangen van gemeenteleden, die niet allemaal in Noord-Oost wonen.

Aanvragers:

Wanneer kunt u een aanvraag doen om vakantiegeld te ontvangen? Als u al een jaar of langer een inkomen of uitkering (bv. AOW of WWB) tot maximaal 15 % boven het geldende sociale minimuminkomen ontvangt. Dat is voor gehuwden en samenwonenden netto € 1.518,10 en voor alleenstaanden € 1.062,67 per maand.

Voor gedetailleerde informatie: zie de website en de informatiefolder. De aanvragen moeten uiterlijk 5 juni 2016 binnen zijn. Dit kan via de website www.vsdapeldoorn.nl, het mail adres noordoost@vsdapeldoorn.nl of ingeleverd zijn bij:

  • Andreaskerk, Anklaarseweg 185, 7323 AB Apeldoorn
  • Dries Bartelink, Termaaden 26, 7316 MZ Apeldoorn

Gevers:

U kunt uw gift voor 5 juni 2016 over maken op bankrekeningnummer: NL24 ABNA 0437 0387 69 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Apeldoorn Noord – Oost.

Iedere bijdrage is van harte welkom! Uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De ontvangen giften worden eind juni / begin juli verdeeld over de aanvragers aan wie een bedrag wordt toegekend. U kunt er zeker van zijn dat uw gift goed terecht komt!

De actie wordt Apeldoorn breed gevoerd.

Het is voor het eerst in 2016 dat de actie in 4 wijken in Apeldoorn en Ugchelen wordt gevoerd. Daar zijn we dankbaar voor en blij mee! De acties zijn onderling op elkaar afgestemd. Wel zijn er 5 aparte rekeningnummers voor de giften. Wij hopen op een goede actie.

Hartelijke groet namens de werkgroep uit de Fontein,

Dries Bartelink

Website: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl