Algemeen

Kerkenraadscommissievergadering

Op donderdag 26 mei is de kerkenraadscommissie bij elkaar geweest voor de maandelijkse vergadering. De volgende punten zijn besproken:

  • We hebben gesproken over vervolgstappen n.a.v. het besluit van de Algemene Kerkenraad om De Fontein de mogelijkheid te geven een predikant aan te stellen voor 0,8 FTE. Het College van Kerkrentmeesters (CvK) moet nog wel akkoord geven over de financiering. We zijn dankbaar dat er vanuit de gemeente in zeer korte tijd voldoende toezeggingen zijn gedaan om de financiering rond te krijgen. Hartelijk dank daarvoor. Om verder stappen te gaan zetten, hebben we eerst toestemming van het CvK nodig. We volgen de procedure van de Algemene Kerkenraad. Dit betekent dat tot 1 juni voorgangers uit Apeldoorn kunnen aangeven of zij belangstelling hebben voor een aanstelling. Als er belangstelling is, zullen er daarna gesprekken gevoerd worden met deze predikanten. Als niemand belangstelling heeft, zal de kerkenraadscommissie zich gaan buigen over de aanstelling van een predikant van buiten Apeldoorn.
  • Tijdens de vergadering is er gesproken over het pioniersplan en De Fontein als pioniersplek. Het officiële contract moet worden ondertekend. Vanaf dat moment is De Fontein een officiële pioniersplek. Ons voorstel is om de ondertekening op een zondagmiddag in september (waarschijnlijk de 18e) te laten plaatsvinden, na de ochtenddienst. De kerkenraadscommissie hecht er buitengewoon veel waarde aan om voortvarend het pioniersplan praktisch vorm te geven.
  • We hebben kennis genomen van de uitslag van de enquête over (het verbeteren van de) communicatie in de Geloofsgemeenschap De Fontein en de externe communicatie. We willen Bert van der Scheur bedanken voor het werk dat hij daarvoor heeft verricht. Gerard van Hal en Herbert van Daalen pakken de uitwerking verder op met Bert.
  • De kerkenraadscommissie is van plan om binnenkort gesprekken te voeren met andere kerken/wijken in Apeldoorn over mogelijke samenwerking.
  • We willen op www.defonteinapeldoorn.nl een fotoboek inrichten, zodat ieder gemeentelid kan zien wie wie is. Uiteraard is het fotoboek niet voor iedereen toegankelijk. U moet de beschikking hebben over een gebruikersnaam en wachtwoord. En als u geen foto geplaatst wilt hebben, dan is dat geen probleem. Dries Bartelink gaat de komende weken foto’s maken na de diensten.