Algemeen

Uit de kerkenraadscommissie

De kerkenraadscommissie is donderdag 23 juni 2016 bij elkaar geweest. Belangrijke onderwerpen op de agenda waren de mogelijke aanstelling van een predikant en de stand van zaken over de pioniersplek. Over de mogelijke aanstelling van een predikant: U weet dat we op dit moment iemand op het oog hebben. Er zal op 1 juli 2016 een gesprek met deze predikant gevoerd worden. Er is nog overleg met het college van kerkrentmeesters, maar er zijn inmiddels weer heel wat stappen in de goede richting gezet.

We hebben onlangs contact gezocht met alle wijkgemeenten in Apeldoorn voor een gesprek. We willen graag meer vertellen over waar wij mee bezig zijn. Inmiddels hebben twee wijkgemeenten positief gereageerd. Binnenkort zullen daar afspraken mee gemaakt worden.

We hebben gesproken over het kringwerk. Op dit moment zijn er drie bijbelkringen in onze gemeente waar ongeveer de helft van de gemeenteleden aan deelnemen. Wellicht sluit een bijbelkring niet bij u aan en bent u op zoek naar andere mogelijkheden, bijvoorbeeld een cursus geloofsopvoeding, een diaconale kring, of… zegt u het maar. We horen dat graag van u, zodat we kunnen inventariseren waar behoefte aan is. U kunt een mail sturen naar Dries Bartelink (driesb21@gmail.com).

Op 18 september wordt het contract getekend om officieel Geloofsgemeenschap De Fontein een pioniersplek te laten zijn. Dit zal gebeuren tijdens de koffiepauze. Deze datum zal ook de officiële startzondag zijn van onze gemeente. Wie wil meedoen om het een en ander te organiseren? Neem contact op met Marjoleine Engelbert (m.engelbert@hotmail.com).

We denken erover weer een Top 2000 kerkdienst te organiseren. Er is aangegeven dat deze dienst een missionaire spits zal hebben. Hoe het een en ander georganiseerd zal worden, is op dit moment niet bekend. We willen wel graag uw hulp. Wie wil meedoen om deze dienst verder in te vullen? Neem contact op met Marjoleine Engelbert (m.engelbert@hotmail.com).

Er wordt flink gewerkt aan het opzetten van kinderwerk. Daar zijn enkele gemeenteleden, samen met enkele leden uit de kerkenraadscommissie mee bezig. We hopen dat dit zal leiden tot een opstart van het kinderwerk na de zomervakantie.