Algemeen

Toelichting begroting en realisatie 2016

Begin 2016 hebben we een begroting opgesteld met inkomsten en uitgaven. Deze begroting is volledig gedekt door levend geld (kerkelijke bijdragen, donaties en collectes), subsidies en financiële garantstellingen van gemeenteleden. Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft ingestemd met de ingediende begroting.

We zijn bezig om onze cijfers volledig aan te laten sluiten op de financiële administratie, maar dat is nog niet helemaal rond. Begin 2017 is een uitgebreid overzicht beschikbaar.

Wat de uitgaven betreft, liggen we behoorlijk op schema. Het totaal aan inkomsten levend geld (collecten, giften en kerkbalans) over 2016 hoort volgens de begroting € 50.000,- te zijn. Dit bedrag is nog niet gerealiseerd.

De ledendoelstelling voor eind 2016 staat op 100 leden, maar dat is inmiddels bereikt (we hebben nu 111 leden). Naast onze eigen inkomsten, ontvangen we subsidies, zowel van de plaatselijke als de landelijke kerk. Daarmee kunnen we de begroting sluitend maken.

We doen een beroep op onze leden, blijkgevers en donateurs om het financiële tekort over 2016 zoveel mogelijk te dekken. Als u in de gelegenheid bent om daaraan uw medewerking te verlenen, stellen we dat zeer op prijs.

We denken hierbij aan € 50,- per huishouden.

U kunt uw gift of donatie over 2016 overmaken op bankrekeningnummer NL81 FVLB 0225 427 141 t.n.v. ‘PGA De Fontein’ onder vermelding van “extra gift of donatie”.