Algemeen

Uit de kerkenraadscommissie

De Kerkenraadscommissie vergaderde op 19 april j.l. Een aantal highlights:

  • Er werd met vreugde teruggekeken op de bijeenkomst van handoplegging en gebed van 2 april. De rust en wijding, de diversiteit aan mogelijkheden om te bidden bij het kruis, een kaarsje aan te steken, een gebed in de gebedsschaal te leggen, een kort gesprek te hebben met één van de drie ‘gebedskoppels’, eventueel gevolgd door een zegening of een zalving heeft velen goedgedaan. Leerpunten: laat er zachte muziek klinken tijdens deze momenten, en laat het einde van de dienst minder abrupt zijn. We hebben het voornemen uitgesproken twee keer per jaar een dergelijke bijeenkomst te organiseren.
  • We stonden opnieuw stil bij onze roeping en missie als Fonteingemeenschap. Hoe kunnen we met name onze missionaire roeping vervullen? Hebben we onze missie scherp genoeg? Wat betreft onze prioriteiten en activiteiten willen we meebewegen met de Geest. Als kerkenraadscommissie willen we hier binnenkort een ‘heidag’ aan besteden, zo mogelijk gecoacht door Serge de Boer, die namens het Evangelisch Werkverband onze pioniersgemeente begeleidt.
  • De kliederkerk (26 maart), vertoning van de Passion (13 april) en de Paasinloop (16 april) werden positief geëvalueerd. Tegelijkertijd werd een aantal voorstellen ter verbetering aangedragen. Het is te overwegen een dergelijke inloop (aansluitend aan een ochtenddienst) vaker te organiseren. Dat zou rond de feestdagen kunnen, het is ook mogelijk om dit bijvoorbeeld per seizoen of zelfs één keer per maand te doen. Het kan wellicht de manier zijn om meer contact te krijgen met mensen uit de buurt om hen in aanraking te brengen met geloof en kerk.
  • Ook uit het overzicht van de financiën blijkt een hartelijk meeleven van veel gemeenteleden. Dat is ook nodig, want onze missie kan alleen vervuld worden door gemeenteleden die zich aan God geven en daarom bereid zijn ook in bijdrages en collectes echt te geven.