Leren en ontmoeten

Verslag gemeenteavond 20 maart 2018

Aanwezig: 40 gemeenteleden en belangstellenden

Opening: Chiel Egberts

Chiel leest 1 Joh. 4: 1-21. Johannes is de apostel van de liefde, maar hij is ook waker. Hij waarschuwt voor dwaalleraars. Het belijden dat Christus zowel mens is geworden en in God is. Dat is de kern en daar spreken we elkaar op aan. Als je dat ontkent, ben je niet uit God.

Historie De Fontein en gesprek: Wim Burggraaf

‘We komen van ver en voelen ons gezegend’ is het thema van de presentatie van Wim. Hij vertelt over het ontstaan van De Fontein: Eind 2012/begin 2013 is er een analyse uitgevoerd door de Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA). Conclusies waren: terugloop leden, vergrijzing, dalende inkomsten, netto 600 leden per jaar verlaten de PGA. In 2013 werd de Commissie Toekomstverkenning aan het werk gezet. De opdracht was om te kijken hoe het ‘gat’ in het kerkelijk aanbod van de PGA (tussen de midden-orthodoxie en de Geref. Bond) op te vullen. Naast bezuinigingen is er ook ruimte voor nieuwe initiatieven. In 2014 startte de pilot De Fontein. Doelstelling: gat gedeeltelijk opvullen + missionair zijn. Financieel zoveel mogelijk zelfstandig, geen wijkgemeente. De kleur van de gemeente werd: confessioneel, evangelisch, charismatisch. Dit betekent voor De Fontein een stevige inhoudelijk boodschap, gekoppeld aan vrije vormen. In 2015 werd De Fontein officieel een missionaire gemeente + pioniersplek. Eerst heeft de gemeente zich gericht op gemeenteopbouw. Nu is het tijd om nog meer missionair actief te worden.

De gemeenteleden van De Fontein komen overal vandaan. We hebben een dubbele doelstelling: kerkleden van de PGA en onkerkelijke Apeldoorners bereiken. Wat is ons DNA? Ruimte geven aan anderen, ons richten op de kern (en flexibel omgaan met randzaken), open naar andere mensen en kerken, bereid om samen te werken, muziek is belangrijk, laagdrempelig.

Wim legt de vraag voor of het DNA nog herkenbaar is.

Gemeentelid: De derde stroming (charismatisch aspect) komt er mager vanaf.

Gemeentelid: Ik vind onze gemeente van de Geest. In geen enkele kerkelijke gemeente heb ik zoveel ruimte ervaren voor de Geest. We zijn pluriform. De Geest is een gentleman en past zich aan aan wie je bent. De Geest is hier aan het werk. Ga niet zweven. Ik spreek zelf regelmatig in tongen, maar dat doe ik in stilte.

Vraag van Wim: Hoe voelt het om elkaar de ruimte te geven, of: zijn er grenzen?

Gemeentelid: Ik zie enkele mensen die kwamen, die komen minder of niet meer. Is het bekend of mensen om bepaalde redenen afgehaakt zijn? Vanuit het pastoraat zijn er geen mensen bekend die om wat voor reden dan ook afhaken.

Gemeentelid: Als je teveel de breedte ingaat, verlies je een deel van je identiteit.

Vraag van Wim: Stel, je hebt geen kerkelijke achtergrond, en je komt voor de eerste keer hier binnen…

Gemeentelid: Een student zonder kerkelijke achtergrond, heeft het hier wel naar zijn zin. Hij is helaas (nog) niet aangesproken door andere gemeenteleden.

Ds. Arjan Plaisier geeft uitleg over het askruisje dat gegeven is aan mensen die het wilden aan het begin van de veertig dagentijd. Dit lag gevoelig bij een aantal mensen. Het askruisje is teken van inkeer, boete en berouw. Toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen. Is het missionair? De vraag wordt neergelegd hoe de aanwezigen van de gemeenteavond hierover denken.

Gemeentelid: Rituelen kunnen mensen belemmeren. Het gesprek had eerst met de gemeente gevoerd moeten worden.

Gemeentelid: Dit hoort er gewoon bij. Ik denk niet dat het afschrikt. Mensen zullend denken dat deze symbolen erbij horen. Gemeentelid: mensen die niets met kerk hebben, kunnen juist wel wat hebben met symbolen. Je hoeft niet zo bang te zijn. We zijn het niet verplicht om het volgend jaar weer te doen.

Gemeentelid: Wegen van God gaan vaak anders dan wij denken. Waarom is mijn zoon tot geloof gekomen? De pijen van de monniken en wat er gebeurde in het klooster raakte mijn zoon zo dat hij tot geloof kwam.

Vraag van Wim is: hebben we nu de grenzen wel bereikt en is het nodig om piketpaaltjes te gaan slaan?

Gemeentelid: het is wel hip om allerlei rituelen in te voeren, maar focus je op missionair zijn en iets minder op zaken die ons wel aanspreken, maar waar wel veel tijd in gaat zitten.

Jaarverslag en financiën: Jenine Bouwheer

Allereerst bedankt Jenine iedereen die zich ingezet heeft voor De Fontein. Jenine: “We dachten vorig jaar september met een tekort te eindigen. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Begin 2017 hadden we 120 leden. Eind van dat jaar 164 leden en 9 donateurs. Eind 2017 hadden we een tekort van 567 euro. Als we dit verrekenen met 2016 komen we op 0 uit.”

Jenine meldt dat er voor missionaire activiteiten geld beschikbaar is. Ideeën zijn hartelijk welkom.

Presentatie begroting 2018: Zoals het er nu naar uit ziet zullen we ook dit jaar op 0 uitkomen.

Gemeentelid: subsidie krijgen we tot september 2019. Is er mogelijkheid om de mensen met dubbel lidmaatschap te bewegen de bijdrage voor De Fontein te vergroten?

Gemeentelid: is het een idee om oliebollen te bakken? Met elkaar bezig zijn. Dat kweekt ook saamhorigheid.

Gemeentelid: Moeten we koffie, vrijwillig, laten betalen?

Missionair werk en gesprek: Arjan Plaisier

Arjan presenteert wat we in Zuidbroek op missionair gebied hebben gedaan en wat we gaan doen.

Zuidbroek is niet van De Fontein. Er zijn hier vijf kerken present. Er is een welkomstcomité. Alle nieuwe inwoners krijgen een welkomsttas. Een jaar geleden heeft Arjan aangekaart of we meer kunnen doen dan welkom heten. Dat heeft geleid tot een buurtonderzoek. Met behulp van Frans Hoogendijk, werkzaam voor de PGA. Dit onderzoek is afgerond. Enerzijds is Zuidbroek een snel groeiende nieuwbouwwijk met veel eengezinswoningen. Die worden bewoond door veelal gezinnen met tweeverdieners. De mobiliteit is gemiddeld. Het Kristal met de woontorens die voornamelijk worden bewoond door senioren en ouderen met een zorgvraag. Vanuit de gemeente Apeldoorn wordt er een jongerenconsulent voor de wijk aangesteld. Kerken kunnen een partij zijn om in contact te komen met jongeren om gezamenlijke activiteiten te organiseren. De jeugdgroep van de Fontein zou misschien met het organiseren van een sporttoernooi o.i.d. kunnen meedoen.

Voor de bewoners van het Kristal is er al een zogenaamde deelbon. Hierin worden diensten gevraagd en aangeboden en deze bonnen worden op een publicatiebord in het Kristal gehangen.

In het Kristal is vrijwel altijd een gastheer/gastvrouw aanwezig bij de balie in de hal. Het is te onderzoeken of er een systeem opgezet kan worden waarbij bewoners van het Kristal (en/of andere ouderen uit de wijk) aan een receptionist kunnen melden dat ze een hulpvraag/behoefte aan contact hebben.

Een vertrouwenspersoon (predikant) voor pastorale nood, levensvragen etc. die een (telefonisch?) spreekuur heeft, wat bekend gemaakt wordt in het Kristal, wijkblad, facebookpagina, flyer bij de Coöp etc. Bewoners van het Kristal kunnen uitgenodigd worden voor een ‘kerkproeverij’ in De Fontein, die speciaal op ouderen is gericht.

Via het facebookaccount zou een aanbod gedaan kunnen worden voor stellen die hun relatie willen verdiepen of aan hun relatie willen werken, bijvoorbeeld via thema-avonden (films, sprekers), Marriage Course, persoonlijke pastorale gesprekken.

In Zuidbroek is een stichting Kinderactiviteiten Kristal. Contact met hen kunnen ook activiteiten van de kerk in een groter netwerk plaatsen. De Fontein start in januari met maandelijkse activiteit/inloop op 2e zondag van de maand. Daarnaast heeft de Fontein contact met de scholen (Diamant, Vliegenier en Zonnehoek) en is er een verzoek van de Diamant aan de Fontein om samen te werken rond de kerkelijke feesten. We wachten op response van de andere kerken. We willen niet de schijn wekken dat we Zuidbroek annexeren.

Gemeentelid: Is het niet wat om in de wijk een huis te huren/kopen en op die manier een plek te hebben waar we activiteiten kunnen organiseren, een soort House of Hope in de wijk?

Gemeentelid: in gebed gaan.

Gemeentelid: kijken of er zelfde soort plekken zijn in Nederland.

Gemeentelid: We moeten het signaal afgeven dat je oog hebt voor je naaste.

Gemeentelid: geldt ook voor jongere gemeenteleden. Jeugd kan hier ook een rol in spelen. Wellicht kan de jeugdgroep investeren in contacten leggen/activiteiten organiseren met ouderen.

Gemeentelid: Eerder is er met een groep bewoners gewandeld en gemusiceerd. Is goed bevallen. Graag nog een keer.

Evaluatie Pioniersplan: Marjoleine Engelbert

Afgelopen september is er een verslag/evaluatie geschreven over een jaar pionieren. Dat is goedgekeurd door de landelijke kerk en de Algemene Kerkenraad van de PGA heeft positief  gereageerd. Het eerste jaar hebben we vooral besteed aan worden wie we zijn. Nu is de tijd aangebroken om echt te gaan pionieren.

 

20 maart 2018

Apeldoorn, Herbert van Daalen