Algemeen

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het Engels General Data Protection Regulation of GDPR) is de nieuwe Europese privacywetgeving die op 25 mei 2018 definitief van kracht wordt. De AVG vervangt de verouderde Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en heeft als doel persoonsgegevens beter te beschermen en die bescherming in de gehele EU gelijk te trekken.

Organisaties en dus ook kerken moeten (nog) duidelijk(er) maken waarom ze persoonsgegevens verzamelen, waarvoor ze die gebruiken en hoe lang de data wordt bewaard. Ook moeten ze gemeenteleden desgevraagd inzage geven in de opgeslagen data.

Wat verandert er:

De AVG zorgt onder meer voor: – Versterking en uitbreiding van privacyrechten; – Meer verantwoordelijkheden voor organisaties; – Dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

Wat houdt dat dan globaal in:

1. Het recht op dataportabiliteit Het recht om uw eigen persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.

2. Het recht op vergetelheid Het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving uit de kerk is mogelijk en de gemeente moet voldoen aan uw verzoek om vergeten te worden voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich daar niet tegen verzetten.

3. Recht op inzage Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.

4. Recht op rectificatie en aanvulling Het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt te wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien men van mening is dat deze niet kloppen, voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich hiertegen niet verzetten.

5. Het recht op beperking van de verwerking Het recht om minder gegevens te laten verwerken.

6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Bij besluiten gaat het om besluitvorming voor rechtsgevolgen hebben of de betrokkene in zijn/haar aanmerkelijk belang treffen.

7. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

8. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ver is de PKN/PGA met de AVG?

Één ding is zeker: 25 mei 2018 wordt niet gehaald!

Momenteel is de Landelijke kerk druk bezig een Model Privacystatement voor gemeenten aan het opstellen. Deze geeft handen en voeten aan de invulling ervan. Inmiddels is er een versie 4.

Daarnaast is er een Model verwerkingsovereenkomst gemeenten verschenen. Deze is bedoeld om convenanten af te sluiten met derdenpartijen.

De route loopt van centraal naar lokaal

Het uitgangspunt voor de invoering is dat wat: – Op Landelijk niveau geregeld kan worden, dit ook landelijk gebeurt; – Op PGA-centraal geregeld kan worden, dit ook centraal gebeurt; – Op Wijkniveau die zaken geregeld worden, die daar van toepassing zijn.

De AVG in volgelvlucht

Via onderstaande link kunt u een pdf-bestand downloaden/bekijken waar e.e.a. schematisch wordt weergegeven: De AVG in vogelvlucht – KNMvD

Rol van De Fontein:

Vanuit De Fontein lever ik inhoudelijke ondersteuning om de AVG binnen de PGA en de wijken te implementeren.

Mocht u vragen hebben of meer willen weten. Mail naar avg@defonteinapeldoorn.nl of bel 06-46436602.

Apeldoorn, 14 mei 2018

Bert van der Scheur