Algemeen

Kerkenraadscommissie

In de vergadering van de kerkenraadscommissie van 14 mei is onder andere gesproken over het jeugdwerk. Het is verheugend om te zien dat dit jeugdwerk leeft. Jongeren doen echt mee met onze gemeente en gelukkig hebben we ook mensen die hun talenten voor jeugdwerk willen inzetten. Zo is er een springkussenfestival op 14 juni waar we aan meedoen, zal er in de zomer een vakantie-bijbelfeest in de wijk Zuidbroek gehouden worden, zijn er acties van Hoeliday in verband met de jongerenreis naar Roemenië. Binnenkort zal er een ontmoeting zijn met de leiding van het jeugdwerk om ook voor het komende jaar of de komende jaren visie en beleid nader vast te stellen.

Natuurlijk werd teruggekeken op een aantal missionaire activiteiten en vooruitgekeken op wat komen gaat, zoals de debatten in Gigant. We zien dat de Fontein bij een aantal activiteiten een voortrekkersrol speelt: het is wel belangrijk dat er breder draagvlak komt zodat het missionaire werk echt in gezamenlijkheid dan worden gedaan.

Missionair betekent verkondiging van het evangelie in woord en daad in de eigen omgeving. Het betekent ook onderdeel zijn van zending wereldwijd. Om dat concreet vorm te geven zoekt de Fontein contact met een zendingsechtpaar en neemt het op zich ook bij te dragen aan dit werk. De keuze van de kerkenraadscommissie valt op Joram en Daniëlle Oudshoorn (Joram is eerder voorgegaan in De Fontein) die in Namibië werkzaam zijn. Dit zal aan de gemeente worden voorgelegd.

Het spreekt vanzelf dat ook de toekomst van de Fontein gespreksonderwerp was, nu het einde van de termijn van Arjan Plaisier in zicht komt. Het moderamen van de PGA heeft positief op de plannen van de kerkenraadscommissie (zoals ze besproken zijn op de laatste gemeenteavond) gereageerd. Een aantal namen van mogelijke kandidaten passeerde de revue. Afgesproken is om informeel bij hen te polsen, zonder uiteraard al een voorschot te nemen op een eventuele benoeming. Gelukkig zijn er kerkordelijk mogelijkheden ruimere voor tijdelijke benoemingen.

Gerard van Hal gaf te kennen per 1 juli zijn plaats in de kerkenraadscommissie ter beschikking te stellen. Dat is mede ingegeven door de gedachte van een dakpanconstructie, zodat er steeds een geleidelijke opvolging in de kerkenraadscommissie kan plaatsvinden.