Diaconie

Diaconale collecte 8 november

Mensen die in financiële problemen zijn gekomen door schulden, echtscheiding of werkloosheid, komen vaak alleen met steun van anderen uit hun vicieuze cirkel. Zij zijn zo in beslag genomen door de moeilijkheden dat ze het tijdelijk alleen niet redden. Leden van de PKN kunnen in dergelijke situaties hulp krijgen zodat er weer overzicht en structuur komt. Met financiële steun van de diaconie kan vaak de eerste nood gelenigd worden, waardoor er ruimte komt voor herstel en balans. Maak uw bijdrage over op NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein.