Algemeen

Samen danken en bidden (nr. 15, 6 oktober 2023)

Opwekkingen

Sinds Pinksteren zijn er veel geestelijke opwekkingen geweest  Ze worden gekenmerkt door massale bekeringen tot het christelijk geloof met een hieruit voortkomende verandering van gedrag. Dat leidt ook tot maatschappelijke verbeteringen, zoals verzet tegen onrecht. Door te googelen naar geestelijke opwekking zijn er veel voorbeelden te vinden, zoals de Reformatie in Europa in de 16e eeuw en het Reveil in ons land in de 19e eeuw. Recent gebeurde het opnieuw op een universiteit in het Amerikaanse Asbury, waarover o.a. in het Nederlands Dagblad is gepubliceerd. In alle gevallen ligt de nadruk op het werk van de Geest. Zeker in een periode van massale ontkerstening in ons land en werelddeel roept dat het verlangen op, dat zo’n opwekking of (her)kerstening ook hier zal gebeuren. Dat behoeven we gelukkig niet passief af te wachten, maar mogen we actief verwachten door te danken voor alles wat God en Jezus door hun Geest in de loop der eeuwen al gedaan hébben en te bidden, dat ze hiermee zullen doorgaan.

Bisschoppensynode

Vanaf deze week vergaderen in het Vaticaan alle bisschoppen van de R.K. Kerk. Dat is een bijzondere gebeurtenis, die enkele jaren wereldwijd is voorbereid en waaraan ook parochianen meedoen. Er zijn zelfs tientallen vrouwen afgevaardigd, wat in de RKK een opmerkelijke en belangrijke ontwikkeling is. Bijzonder is ook de aandacht voor de leiding van de Heilige Geest. Daarom is het goed, dat ook wij als leden van de Protestantse tak van de Christenheid danken voor deze synode en in het bijzonder voor de paus, die hiervoor het initiatief heeft genomen en de leiding heeft. Laten we bidden, dat de Geest deze synode zal inspireren bij te dragen aan een aantrekkelijke kerk en een rechtvaardige samenleving.

Predikantsvacature

Onlangs heeft De Fontein toestemming gekregen van de Protestantse Kerk een parttime predikant te gaan beroepen. Dat is een belangrijke stap voor de verdere ontwikkeling van onze geloofsgemeenschap. Er zullen echter nog veel stappen verzet moeten worden, voordat een passende voorganger kan worden gevonden. Dat heeft met name te maken met het gebrek aan predikanten, die hart, verstand en deskundigheid hebben voor gemeenteopbouw onder leiding van de Geest. Onze bijdrage kan zijn te danken voor de ontvangen toestemming en te bidden voor de Kerkenraadscommissie en de groep gemeenteleden, die op zoek gaan om iemand te vinden.

Huis van Aanbidding en Gebed

Op de eerste bijeenkomst van voorgangers uit de Apeldoornse kerken is besloten eens per maand samen te komen voor aanbidding, bezinning en gebed. Reden om te danken en te bidden voor een gezegende invloed op kerk en samenleving.

Marius Noorloos