Privacyverklaring

Waarom deze verklaring?

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is het verplicht om een verklaring te geven van de wijze waarop Geloofsgemeenschap De Fontein omgaat met uw gegevens.

Aanvullende privacyverklaring

van Geloofsgemeenschap De Fontein
van de Protestantse Gemeente Apeldoorn te Apeldoorn
van de Protestantse Kerk in Nederland

In het kader van het wijkgebonden leven en werken van Geloofsgemeenschap De Fontein in Apeldoorn verwerken we diverse persoonsgegevens.

Nieuwsbrieven

Aanmelding en registratie

Geloofsgemeenschap De Fontein verstuurt naar leden van De Fontein en belangstellenden wekelijks een digitale nieuwsbrief. Gemeenteleden en belangstellenden melden zich via een formulier op de website aan om de nieuwsbrief te ontvangen. Gemeenteleden worden automatisch aan de lijst toegevoegd. De geloofsgemeenschap registreert voor- en achternaam en e-mailadres. De gemeente verzamelt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en haar gerechtvaardigd belang.

Gegevens in nieuwsbrief

Er worden in de nieuwsbrief alleen voor- en achternamen vermeld van personen die dat zelf aangegeven hebben. Te denken valt aan zieken, verjaardagen, jubilea, enzovoort. Voor het vermelden van gegevens rondom ziekte heeft de kerkenraadscommissie toestemming gekregen van de betrokkene. Alleen op verzoek vermeldt de redactie ook adresgegevens, telefoonnummers en/of e-mailadres. Geboorte-, overlijdens-, trouw- en jubileakaarten worden niet in de nieuwsbrief gepubliceerd, anders dan na toestemming van betrokkenen.”

Antwoordkaart

Geloofsgemeenschap De Fontein heeft een antwoordkaart waarop belangstellenden aan kunnen geven dat ze op de hoogte blijven van de activiteiten van De Fontein. De naam en het e-mailadres van de belangstellende wordt vastgelegd in een database op internet, verbonden aan de website www.defonteinapeldoorn.nl.

Kerkdienst

Melding van namen tijdens kerkdienst

Tijdens de kerkdienst worden bij de mededelingen en in gebed of anderszins namen van leden van de gemeente genoemd. Vrienden/familie van gemeenteleden worden alleen bij de voornaam genoemd. De gemeenteleden die namen noemen hebben van tevoren toestemming gevraagd aan de genoemde mensen. Ziekte en gezondheid van gemeenteleden worden alleen op verzoek van de mensen zelf genoemd. Ziekte en gezondheid van vrienden en familie van gemeenteleden worden alleen genoemd met de voornaam van de betreffende persoon. Geboorte-, overlijdens-, trouw- en jubileaberichten worden afgekondigd, als het bij de secretaris per e-mail of via het sturen van een kaartje wordt gemeld.

Opnames kerkdiensten

De kerkdiensten van De Fontein worden live uitgezonden via youtube. Bij bijzondere diensten (rouw-, trouw-, doop- en belijdenisdiensten zijn met de direct betrokkenen afspraken gemaakt over het in beeld brengen en de verwerking van die registratie. Om leden en belangstellenden in staat te stellen deze kerkdiensten mee te maken plaatst de gemeente kerkdiensten online op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en haar gerechtvaardigd belang. De uitzendingen blijven op youtube beschikbaar.

Website

Gegevens

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op deze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Om inzicht te krijgen in bezoekersaantallen en de manier waarop bezoekers hun weg vinden op de website, wordt gebruikt gemaakt van statistieken van Google Analytics. Daarvoor worden ook cookies gebruikt, die niet verwijderd worden als u uw browser afsluit. Google Analytics verzamelt onder andere gegevens omtrent de browser die u gebruikt, de pagina’s die u bezoekt en uw IP-adres, en maakt daar rapporten van. De beheerder van deze site heeft gedurende beperkte tijd gedetailleerde inzage in die rapporten.

Op onze website tonen we video’s en andere content die je via een button kunt promoten en delen via social media. Hiervoor plaatsen YouTube, Google, Anchor.fm cookies, zodat ze jou herkennen wanneer je bent ingelogd. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt en bezoekt.

Giften via de website

De giften die via de website worden gegeven, worden verwerkt via het betaalportaal Mollie.nl. Uw gegevens (naam en e-mailadres) worden op de beveiligde website www.defonteinapeldoorn.nl opgeslagen. De penningmeester krijgt een e-mail om de giften op de juiste wijze te verwerken.

Verstrekking aan derden

De gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

De website van geloofsgemeenschap De Fontein maakt gebruik van een technologie genaamd SSL (Secure Sockets Layer). Dat houdt in, dat alle gegevensverkeer tussen uw computer en de website versleuteld is, zodat niemand anders de inhoud ervan kan zien. Ook de gegevens die u met behulp van het contactformulier naar ons verstuurt, zijn daardoor niet te lezen door anderen. Het gebruik van SSL is te herkennen aan het voorvoegsel ‘https://’ in de url-regel van uw browser.

Links naar andere websites

De website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Geloofsgemeenschap De Fontein heeft geen invloed op de verwerking van uw persoonsgegevens via websites van derden.

Foto’s op de website en social media

Op onze website en social media (facebook en Instagram) staan foto’s. De Fontein verwerkt overzichtsfoto’ s van bezoekers van activiteiten (kerkdienst en andere openbare activiteiten) om een beeld te geven van de geloofsgemeenschap. Deze foto’s worden geplaatst, tenzij iemand die in beeld is bezwaar heeft. De Fontein vraagt (mondeling en/of door gebruik te maken van de beamer) vooraf aan de activiteit of mensen bezwaar hebben dat zij gefotografeerd worden en mogelijk duidelijk herkenbaar in beeld zijn.

Gegevens functionarissen

Op onze website staan in het openbare gedeelte gegevens van functionarissen (kerkenraadscommissieleden en gemeenteleden die een speciale functie hebben) van geloofsgemeenschap De Fontein vermeld. Het gaat hier om de naam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer. De Fontein verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang om de gemeente als toegankelijke gemeenschap te laten functioneren.

Afgeschermde omgeving van de website

Leden kunnen inloggen op een afgeschermde omgeving. Daar moeten leden zich eerst voor aanmelden. Na de aanmelding wordt door de secretaris beoordeeld of toegang gegeven wordt.

Contactlijst

Op de website staan formulieren voor aanmelding voor alle soorten lidmaatschap. Onderaan het formulier verklaart u met de ondertekening van dit formulier akkoord te gaan met de registratie van de gegevens in de geautomatiseerde informatiesystemen van de PKN en opname in de contactlijst van De Fontein. De contactlijst wordt periodiek gedeeld met de mensen die op dezelfde lijst vermeld staan.

Onderaan elke contactlijst die wordt verspreid staat: “met de ontvangst van deze contactlijst deze alléén te gebruiken voor de onderlinge contacten. Elk ander gebruik is in strijd met de privacywetgeving”.

Overige betrokkenen

Mensen die op een andere manier direct betrokken (donateurs of belangstellenden) zijn bij De Fontein worden op verzoek en goedkeuring van de kerkenraadscommissie ook toegevoegd aan de contactlijst. De contactlijst wordt periodiek gedeeld met de mensen die op dezelfde lijst vermeld staan.

Onderaan elke contactlijst die wordt verspreid staat: “met de ontvangst van deze contactlijst deze alléén te gebruiken voor de onderlinge contacten. Elk ander gebruik is in strijd met de privacywetgeving”.

Financiële bijdragen

Gemeenteleden worden jaarlijks per brief aangeschreven voor het doen van een financiële bijdrage of toezegging. Het gaat hier om naam en voorletters; straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, e-mailadres en/of telefoonnummer. Om voldoende financiën te verkrijgen verzoekt de gemeente haar leden op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en haar gerechtvaardigd belang om een financiële bijdrage.

Bewaartermijnen

Geloofsgemeenschap De Fontein zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Gegevens van leden blijven in ieder geval bewaard zolang zij lid zijn.

Doorgifte aan anderen

De wijkgemeente geeft alleen gegevens van haar leden door aan anderen of derden als dat nodig is voor de uitoefening van haar taken. Daarbij kan met name gedacht worden aan:

  • Administratiekantoren
  • Bedrijven voor de verzorging van post en/of e-mails
  • Internetdiensten (zoals cloud-opslag)

Wij geven geen gegevens door aan landen buiten de EU of bedrijven die niet vallen onder een land met een adequaat beschermingsniveau.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen:

Secretariaat De Fontein
secretariaat@defonteinapeldoorn.nl of 06-51738452

Meer informatie

Geloofsgemeenschap De Fontein is onderdeel van de Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA). Via deze link kunt u de privacyverklaring van de Protestantse Gemeente Apeldoorn lezen.

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. Hier kunt u meer informatie vinden.