Avondmaal

Viering Van Het Heilig Avondmaal In De Fontein

In de diensten van De Fontein wordt vier tot zes keer per jaar het Avondmaal gevierd. We vieren:

  • gemeenschap (‘kijk om je heen’; Jezus deelt zich aan zijn volk. Het gaat om de eenheid van de kerk, samen hebben we deel aan Hem)
  • lofprijzing (‘kijk omhoog’; we zijn op God gericht)
  • gedachtenis (‘kijk terug’; Jezus zegt: “Doet dit tot mijn gedachtenis”)
  • wederkomst Christus (‘kijk vooruit’; we vieren tot de wederkomst van Jezus Christus)
  • zelfonderzoek (‘kijk naar binnen’; geloof ik wat hier gebeurt, is er een reden om niet deel te nemen?)

Deelname

De viering heeft plaats op een eerbiedige wijze, in een gastvrije sfeer, in verbondenheid met de kerk van alle plaatsen en tijden. De deelname aan het Avondmaal staat open voor allen die geloven in Jezus Christus als hun Heer en Heiland. Voor mensen die geen belijdenis hebben gedaan, wordt jaarlijks een aantal voorbereidings-/catechesebijeenkomsten georganiseerd, met name ook voor vaste bezoekers van De Fontein.

Voorbereiding

De voorbereiding op het Avondmaal vindt in elk geval plaats in de dienst, waarin de viering plaatsheeft. Bij de viering wordt gebruik gemaakt van een Avondmaalsformulier, in overleg tussen de voorbereidingscommissie en de predikant te bepalen. Tijdens de diensten waarin het Avondmaal wordt gevierd, zal geen kindernevendienst voor de oudste groep worden gehouden. De kinderen van die groep kunnen, met toestemming van de ouders en na het volgen van de voorbereidingsbijeenkomsten, desgewenst deelnemen aan het Avondmaal. De eerste keer kan met een markeringsmoment worden onderstreept.

Avondmaal

Het Avondmaal wordt lopend gehouden, waarbij brood, wijn en druivensap (herkenbaar door verschillende bekers) wordt gedeeld. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden in plaats van brood en wijn/sap een zegen te ontvangen. Tijdens de viering wordt rustige, passende muziek ten gehore gebracht. Mensen die slecht ter been zijn en niet kunnen deelnemen aan een lopende viering kunnen dat aangeven en krijgen brood en wijn/sap aangereikt op hun zitplaats.