Pioniersplek

Geloofsgemeenschap De Fontein in Apeldoorn is een missionaire gemeente binnen de Protestantse Gemeente Apeldoorn en de vierde pioniersplek in Apeldoorn.

Wat is een pioniersplek?

Een pioniersplek is een vernieuwende vorm van kerk-zijn die gericht is op mensen die niet (meer) betrokken zijn bij een bestaande kerk.

Waarom een pioniersplek?

De kerk in Nederland krimpt. Dat is al jaren de tendens. De Protestantse Kerk Nederland heeft erover nagedacht om niet bij de pakken neer te zitten. De angst voor krimp is niet bepalend. Het verlangen en het vertrouwen in God Die nieuwe wegen in gaat des te meer.

Maar er zijn toch voldoende mogelijkheden om naar een kerk te gaan?

Ervaring heeft geleerd de drempel naar een ‘gewone’ kerk te hoog is voor mensen die niet (meer) betrokken zijn bij een kerkelijke gemeente. We proberen dan ook onze diensten en bijeenkomsten zo laagdrempelig mogelijk te houden.

Maar gaat dat niet ten koste van de inhoud?

Zeker niet. Laagdrempelig betekent niet dat we lichtvaardig omgaan met de blijde boodschap van Jezus Christus. Laagdrempelig betekent wel gastvrij zijn. Bezoekers worden hartelijk welkom geheten. Onze diensten zijn niet strak geregisseerd. Na de ochtenddienst is er altijd koffie en thee met gebak. De Fontein wil een gemeenschap van christenen zijn, waarin de blijde boodschap van Jezus Christus, zoon van God, centraal staat. We mogen mensen laten delen in de verzoening met God door Jezus Christus, willen hen in Zijn gemeente doen groeien in liefde voor God en elkaar en hen vormen tot toegewijde leerlingen van Christus. We verlangen naar vervulling met de Heilige Geest om opgewekt te worden en van betekenis te zijn voor elkaar en onze directe omgeving.

De Fontein een pioniersplek… Op wie richten jullie je?

De diensten van de Fontein trekken relatief veel jonge gezinnen. De kinderen worden betrokken bij de dienst en hebben het zichtbaar naar hun zin. De diensten zijn bewust laagdrempelig, gevarieerd en aantrekkelijk, zodat je buren of vrienden graag een keer mee neemt.  En met een duidelijke boodschap die onmiskenbaar het geloof in Jezus centraal zet en nieuwsgierig maakt naar meer. We richten ons dus op gezinnen met kinderen en jongeren die de kerk niet (meer) van binnen kennen. Uiteraard zal er aandacht zijn voor alle nieuwe bezoekers van de diensten, ook als zij niet in de doelgroep vallen.

Wat maakt de pioniersplek bijzonder?

Belangrijk voor de Fontein is muziek. Muziek is een instrument van de pioniersplek om het Evangelie te delen. Muziek en met name het gezongen Woord dringt hoofd en hart van mensen binnen. Het raakt aan en wekt geloof op. Muziek is een verbindende schakel tussen verschillende geloofstradities, generaties, belangstellende bezoekers, leden van De Fontein en de bevolking van Apeldoorn. Muziek zal binnen en buiten de diensten ingezet worden om verbindingen tot stand te brengen. Muziek helpt de drempel te verlagen en uitnodigend te zijn naar verschillende leeftijdsgroepen en naar mensen in verschillende situaties (binnen en buiten de kerk) en anderen dan de leden van De Fontein die worden betrokken bij het musiceren.

Hoe gaan jullie de pioniersplek verder gestalte geven?

We hebben sinds september 2020 twee predikanten. Zij gaan de gemeente verder helpen zich te blijven focussen op rand- en buitenkerkelijken. Ook zullen zij het gezicht zijn van de Fontein in het uitdragen van de duidelijke boodschap en het spectrum waar De Fontein voor staat, zowel in pastoraat als in de diensten.