Ontstaansgeschiedenis

Het ontstaan van De Fontein Apeldoorn

2012

De Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA) wil maatregelen nemen wegens de zorgelijke financiële situatie en de terugloop van het ledenaantal.

2013

De Commissie Toekomstverkenning wordt ingesteld en constateert in haar onderzoek dat er een gat zit in de kerkelijke kaart van de PGA en dat de ledenuitstroom uit de PGA onder meer het gevolg is van een gebrek in het eigen aanbod, zodat mensen naar evangelische of confessionele gemeenten buiten de PGA overstappen. Zowel in de wijken als op het niveau van de AK wordt iedereen gestimuleerd daarover te dromen en concrete plannen bespreekbaar te maken.

In november neemt de AK een aantal besluiten. Een ervan is om ruimte te geven aan een nieuwe vorm van gemeente-zijn: een missionaire gemeente met een confessionele grondslag, een evangelische inslag en charismatische uitingsvormen. De kaders zijn:

  • Wekelijkse bijeenkomsten
  • Predikant op projectbasis die de doelgroep aanspreekt
  • Onderwijzende en appellerende inhoud van de dienst, met aandacht en ruimte voor gebed/voorbede
  • Ook doordeweekse ontmoetingen gewenst
  • Soort leer- en ontmoetingshuis
  • Missionaire cursussen
  • Pioniersplek onderzoeken en aanvragen

De commissie Toekomstverkenning stelt voor een brainstormgroep (kernteam) samen te stellen en uiteindelijk te komen tot een door de AK in te stellen en rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de AK diensten organiserende kerkenraadscommissie, met daarin minimaal één ambtsdrager. Naast het kernteam wordt een klankbordgroep gevormd, bestaande uit onder andere de Apeldoornse predikanten Albert Rodenburg, Sjoerd Muller, Adri Baas en Marius Noorloos.

2014

Het kernteam gaat aan de slag en belegt informatiebijeenkomsten. Dit leidt tot een besluit van de AK om een kerkenraadscommissie te benoemen met o.a. drie leden uit de AK. Er wordt toestemming gegeven een pilot te starten. De AK besluit:

Voor deze gemeenschap staat ons voor ogen dat we, onder leiding van een kerkenraadscommissie, in verantwoordelijkheid aan de AK en bij voorkeur begeleid door een predikant met ervaring in gemeenteopbouw, erediensten houden. Wij richten ons daarbij, zoals in de oorspronkelijke opdracht meegegeven, op die mensen uit de PGA die overwegen hun eigen gemeente te verlaten omdat zij daarin iets missen en op mensen die nog niet, of niet meer bij de PGA horen”.

2015

Na de pilotperiode, waarin de naam ‘Geloofsgemeenschap De Fontein’ gekozen wordt, is in mei door de AK besloten de pilot om te zetten in de vorming van een missionaire gemeente én is de kerkenraadscommissie verzocht de aanvraag voor een pioniersplek voor te bereiden. Vanaf september starten de diensten in wijkcentrum het Kristal in de wijk Zuidbroek.

2016

De AK keurt in maart het plan voor een pioniersplek goed. In de meivergadering van de AK dient de kerkenraadscommissie een voorstel in om n.a.v. het pioniersplan voor drie jaar een predikant aan te stellen (0,8 fte). Hierdoor wil de kerkenraadscommissie bewerkstelligen dat missionair werk een integraal onderdeel van de geloofsgemeenschap wordt en dat de predikant kan zorgen voor een gedegen theologische input, visieontwikkeling en daadkracht. Dit voorstel wordt door de AK goedgekeurd, mits de gemeente zelf de financiële last kan dragen. Op 18 september is het contract m.b.t. de pioniersplek ondertekend. Tijdens de ochtenddienst werd Peter van Essen voor 0,2 fte verbonden aan De Fontein als missionair musicus. Op 9 oktober werd ds. Arjan Plaisier als missionair predikant verbonden aan de gemeente.

2017

De kerkenraadscommissie besluit in januari om Kerkplein7 te vragen een onderzoek te starten in Zuidbroek om te kijken waar op missionair en diaconaal gebied behoefte is in de wijk. Er wordt overlegd met de commissie uit diverse kerken die regelmatig nieuwe inwoners van Zuidbroek verwelkomen. In september doen we mee met de landelijke Kerkproeverij. Enkele vrouwen uit de gemeente maken de antependia.

kerk-zijn-apeldoorn-fontein

Wat geloven wij?

Meer weten over wat wij inhoudelijk geloven? Kijk dan op deze pagina: