Overig

Samen danken en bidden (9, 7 juli 2023)

  • Een van de mooiste beloften over de Geest is te vinden in Johannes 7:37- 39, waar Jezus belooft: ‘Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft, zo zegt de Schrift’. Ter verklaring voegt Johannes hieraan toe: ‘Hiermee doelde Hij op de Geest die zij die in Hem geloofden zouden ontvangen’. Opmerkelijk is, dat Jezus belooft, dat rivieren van levend water of van Geest uit het hart van de gelovigen zullen stromen. Het gaat dus niet slechts om zuinige druppeltjes, maar om een overvloedige hoeveelheid. Bovendien is opmerkelijk, dat veel van de Geest uit het binnenste van de gelovigen zal stromen. Is het echter niet nodig, dat de Geest eerst naar binnen moet stromen? Dat is inderdaad het geval, maar het is niet de bedoeling, dat het hierbij blijft, maar dat de Geest van binnen naar buiten stroomt. Hierdoor kunnen anderen aan leerlingen of volgelingen van Jezus merken, wat de invloed van de Geest voor hun gedrag betekent. Kort gezegd: ‘Eerst krijg je een Bron en dan word je een Bron’. Reden genoeg om Jezus hiervoor dankbaar te zijn en te bidden, dat aan ons merkbaar zal zijn, dat leven uit de Bron een bron van Leven schenkt.
  • Wel, wee en wensen

Om de gebedsbeweging vanuit De Fontein voor de andere wijken zo concreet mogelijk te maken, is onlangs aan hun voorgangers gevraagd wat er aan wel, wee en wensen in hun kring leeft. Inmiddels heeft collega Albert Roodenburg over De Hofstad deze vraag beantwoord. Positief zijn de goede verhoudingen en de inzet van veel vrijwilligers, zoals voor de kringloopwinkel. Zorgelijk is de zwakke bestuurskracht, mede als gevolg van het recent overlijden van twee leden van de toch al kleine kerkenraad. Daarom is het zeer te wensen, dat er meer ambtsdragers beschikbaar komen, waarbij met name een nieuwe voorzitter nodig is. Met deze informatie kunnen de lezers van deze rubriek hun danken en bidden voor De Hofstad concretiseren. Omgekeerd vroeg Roodenburg wat er aan wel, wee en wensen in De Fontein leeft, waarvoor in De Hofstad gedankt en gebeden kan worden. Deze wederkerigheid is een mooi voorbeeld van onderlinge solidariteit en dus ben ik benieuwd wat het antwoord van de Kerkenraadscommissie is..

  • Voorgangers vormen Huis van gebed

Vanwege de interesse van collega Wieger Sikkema, voorganger van de evangelische gemeente Berea-Noord, in de gebedsbeweging vanuit De Fontein, is het plan ontstaan de voorgangers van de andere kerken/gemeenten uit te nodigen voor een Apeldoorns Huis van gebed. Inmiddels heeft zich al een tiental aangemeld en zal wellicht in september de eerste bijeenkomst worden gehouden. Laten we dankbaar zijn voor de positieve bereidheid van deze voorgangers en bidden, dat het beoogde Huis van gebed voor kerk en samenleving tot zegen zal zijn.

Marius Noorloos