Algemeen

Over de toekomst van onze gemeente

Er speelt van alles binnen de gemeente en dat gaan we de komende maanden merken! In dit bericht gaan we in op onze plek in Apeldoorn, het vertrek van Sjoerd en wat gedachten over een plek om vieringen te houden.

Onze plek binnen de PGA

Als geloofsgemeenschap en pioniersgemeente De Fontein maken we onderdeel uit van de protestantse gemeente Apeldoorn (PGA). We nemen daarin een aparte plek in om verschillende redenen: we hebben een duidelijke identiteit, zijn naar buiten gericht (missionair), ondernemend, financieel gezond, zitten in een groeifase, hebben een gezonde leeftijdsopbouw met jonge gezinnen en hebben betrokken en actieve leden. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor.

De overige PGA-wijken zitten juist in een krimp-situatie. De wijken vergrijzen, de kosten nemen toe, terwijl de inkomsten dalen en veel kerkleden overlijden. Dit gaat de komende jaren leiden tot fusies, sluiting van kerkgebouwen en het opheffen van gemeenten.

Binnenkort eindigt de pioniersfase van De Fontein. We denken na over de toekomst. Willen we een wijkgemeente worden (als onderdeel van de PGA), of kiezen we voor een kerngemeente (waarbij we geen onderdeel meer uitmaken van de PGA, maar wel lid blijven van de Protestantse Kerk Nederland)? Een andere optie is dat we een missionaire gemeente blijven. Daarmee blijven we onderdeel van de PGA en vallen we onder de Algemene Kerkenraad. In die zin zijn we dan minder zelfstandig als een wijkgemeente.

Vertrek van Sjoerd

Sjoerd is per 1 februari j.l. vertrokken als onze gemeentepredikant. Het is de bedoeling dat hij legerpredikant wordt nadat hij een aantal keuringen heeft doorstaan. In de tussenliggende periode richt hij zich op zijn radiowerk bij de KRO.

Op zondag 14 mei wordt Sjoerd vanuit onze gemeente bevestigd als predikant binnen de krijgsmacht. Op dat moment kunnen we officieel afscheid nemen en hem de zegen meegeven.

Sjoerd draagt zijn pastorale taken over aan Sander. Daarnaast hebben we een pastoraal team van gemeenteleden binnen onze gemeente die bezoeken brengen aan gemeenteleden die niet zijn aangesloten bij een wijkkring. De wijkkringen vormen de kern van ons pastorale werk.

En hoe verder zonder Sjoerd?

De afgelopen jaren hebben we bewust gekozen voor 2 predikanten: Sander Ris als missionair predikant en Sjoerd Muller als gemeentepredikant. Deze periode is echt tot zegen geweest, niet alleen met betrekking tot de groei van de gemeente, maar ook de wijze waarop we onze missionaire roeping vorm hebben (kunnen) geven. Met het vertrek van Sjoerd staan we voor de keuze om hetzelfde te doen of om te komen tot een situatie met 1 voorganger die beide werkvelden gaat bedienen. Als kerkenraadscommissie verlangen we ernaar om de huidige situatie voort te zetten. Dit betekent dat we op zoek zullen gaan naar een gemeentepredikant, waarbij de focus ligt op gemeente-opbouw.

We stellen een profiel op voor een predikant die we willen aantrekken. Dit profiel wordt tijdens een gemeenteavond besproken en de situatie wordt toegelicht. Vervolgens willen we de gemeente vragen om namen van potentiële kandidaten die zouden passen in het profiel. Uiteraard hebben we ook nog allerlei voorbereidende handelingen te doen richting de Algemene Kerkenraad van de PGA.

Tegelijkertijd willen we de huidige situatie met betrekking tot Sander als missionair predikant voortzetten.

Over het Kristal en Bloksco

Elke zondag komen we als gemeente samen in het Kristal voor onze vieringen. Het is een fantastische plek, midden in de wijk Zuidbroek, makkelijk toegankelijk voor (buurt)bewoners, laagdrempelig en licht. En het ziet er niet uit als een kerk.

Onze gemeente groeit en dat betekent dat we regelmatig tot ver buiten de zaal stoelen plaatsen. Dat is natuurlijk prachtig, maar op langere termijn niet houdbaar. Dit betekent dat we rustig om ons heen aan het kijken zijn naar mogelijkheden. Hierbij letten we op een paar zaken:

  • Is er een ruimte beschikbaar die groot genoeg is en waar we onze spullen (licht, geluid, stoelen) kunnen laten staan;
  • Kan de huidige plek worden uitgebreid? Dat willen we onderzoeken;
  • Is er een andere plek in (of in de directe omgeving van) Zuidbroek;
  • Komt er een kerkgebouw elders in Apeldoorn vrij;
  • Is nieuwbouw een optie;
  • Hoe zorgen we voor de huidige bezoekers van het Kristal;
  • Wat zijn de kosten etc.

We zijn goed in ondernemen en plannen maken. Tegelijkertijd hebben we ons voorgenomen om rustig de tijd te nemen, af te wachten, te bidden en te luisteren naar Gods stem. Wie weet waar God ons wil hebben en wat Hij voor ons in petto heeft. We wachten af. Afgelopen zondag hoorden we van Marius Noorloos het woord “adoptie”. Dit in het kader van de zorg voor elkaar/de verschillende wijken binnen de PGA Apeldoorn. We bidden met en voor elkaar en luisteren naar Gods Geest.

Bloksco

Met hart en ziel hebben Sander en een team van betrokken gemeenteleden zich de afgelopen jaren ingezet voor jongeren in Zuidbroek. Helaas heeft de gemeente Apeldoorn besloten om de Bloksco-avonden in het Kristal te eindigen per 1 juli 2023. Het is de bedoeling van de gemeente om een container in de wijk te plaatsen en de jongeren daar onder te brengen. Wat ons betreft is deze optie eerder ter tafel gebracht, maar door wijkbewoners verworpen. Dit lijkt dan ook geen heilzame weg.

De gemeente heeft besloten de activiteiten voor jongeren onder te brengen bij stichting Don Bosco. Het ziet ernaar uit het huidige bestuur van Bloksco wordt opgeheven en het is de vraag waar de huidige jongeren onderdak zullen vinden.

We zijn teleurgesteld over deze gang van zaken, maar zien dat een deel van de jongeren aansluiting heeft gevonden bij ons 18+ jeugdwerk. We zoeken naar wegen om toch nog ondersteuning te kunnen blijven geven aan deze groep, ook al kan dat niet meer in het Kristal. Ook hier geldt; God leidt ons leven en we wachten af.