Algemeen

Samen danken en bidden (nummer 23, 26 januari 2024)

Er komen stromen van zegen

De volgende regel van dit lied luidt ‘dat heeft Gods Woord ons beloofd’. Deze belofte is vooral te vinden in Johannes 7:37-39, waar Jezus de bezoekers van het Loofhuttenfeest uitnodigt bij Hem te komen drinken, wanneer ze dorst hebben. Aan hen belooft Hij: ‘’Stromen van levend water zullen uit zijn/haar hart vloeien. Letterlijk staat er buik ofwel binnenste; dat zijn de diepste lagen van ons bestaan. Hieraan voegt de evangelist Johannes toe: ‘Hiermee bedoelde Hij de Geest mee, die zij die in Hem geloofden zouden ontvangen’. Opmerkelijk is, dat Jezus niet zegt, dat er stromen van levend water ofwel van Geest in haar of hem zullen vloeien, maar uit. Prof. Berkhof heeft hierover eens kernachtig gezegd: ‘Eerst krijg je een bron en dan word je een bron.

Rivieren van levend water mogen we verstaan als veel nieuw leven en welzijn. Samen worden die ook ééuwig leven genoemd. Dat ziet niet allereerst op de lengte of de kwantiteit, maar op de kwaliteit ofwel  leven, dat waardevol is en dus de moeite waard.

Daarom is er alle reden om te danken, dat we van de Geest zelf mogen leven en anderen mogen láten leven. Ook reden om te bidden, dat de instroom en de uitstroom bij ons in evenwicht zullen zijn.

De Geest schenkt graag veel leven en welzijn

Dit is de titel van het programma voor geloofs- en gemeenteopbouw, dat compact, concreet en verdeeld in zes fasen een uitwerking en toepassing is van het boek De Geest wijst de weg.

Veel nieuw leven schenkt de Geest namens Vader en Zoon graag en royaal, omdat we Hen zeer ter harte gaan, ook al zijn we belast met allerlei zwakheden, gebreken  en zelfs met negatieve trekken…

Inmiddels heeft de Kerkenraadscommissie besloten dit programma op te nemen in het beleid voor De Fontein. Sander Ris, Hugo Logmans en ik als adviseur zullen de uitvoering van dit programma begeleiden via themadiensten, bespreking in de wijkkringen en andere mogelijkheden.

Omdat hiervoor danken en bidden een belangrijke steun zijn, de vraag hieraan mee te doen. Moge De Fontein steeds meer een oase van leven en welzijn worden, zowel voor de eigen leden als voor anderen.

Week van gebed

Wereldwijd wordt ook dit jaar de week van gebed gehouden. Dit keer is deze week voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit het Afrikaanse Burkino Faso. Het thema luidt: ‘Heb God lief…. en de naaste als jezelf’.

Niet alleen deze week, maar het hele jaar door wordt in Apeldoorn interkerkelijk danken en bidden gestimuleerd en georganiseerd door Luc Cozijnsen en Maaike van Gemeren. We mogen hen zeer erkentelijk zijn voor hun voortdurende inzet!

Laten we dankbaar zijn voor de onophoudelijk stroom van gebeden en bidden, dat ze een heilzame invloed hebben op de voortgang van het Evangelie en de komst van Gods Rijk, dat wordt gekenmerkt door rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest (Romeinen 14:17).

Marius Noorloos