Algemeen

Samen danken en bidden (nr. 18, 17 november 2023)

De afgelopen zondag vierden wij de doop. Wat zijn er geweldige beloften meegegeven aan de dopelingen en de doopouders! Tijdens de dienst zongen wij Psalm 105. Ik heb thuis die onberijmde Psalm nog eens opgezocht. In het vierde vers bleef ik haken. Daarin klinkt een oproep: “Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid”.

Tijdens elke dienst valt er heel wat te beleven en wordt ons veel toevertrouwd en meegegeven. Er wordt ook het een en ander van ons gevraagd en verwacht. Dat bleek weer eens de voorlaatste zondag toen het ging over de geestelijke wapenrusting uit Efeze 6. Ons werd voorgehouden dat er een strijd gaande is in de onzichtbare wereld. Dat gaat niet buiten ons om. Wij zijn als gemeente daarin betrokken.

Lees nog eens wat je zojuist hebt gelezen en denk er over na hoe die thema’s uit de beide laatste diensten alles met elkaar en met ons te maken hebben. Als tot je doordringt wie God in werkelijkheid is, als je actief er op uit bent in zijn tegenwoordigheid te leven, dan kan het gebeuren dat je ogen open gaan. Niet alleen voor de trouw van God, maar ook voor wat er achter de schermen in kerk en wereld omgaat. Wij worden ingeschakeld in de geestelijke strijd die gaande is. Die richt zich niet tegen mensen maar tegen de heersers en machthebbers van de duisternis. Die strijd uit zich in de manier waarop en de onderwerpen waarvoor wij bidden. Wat gebeurt er in de geestelijke wereld in deze tijd van mondiale onrust en ellende? Wat is er gaande in de onzichtbare wereld in ons land, in en rondom de plaats waarin wij wonen, in de kerken die achteruit gaan in getal en kracht? Wat doet dat met ons?

Wij zijn gemobiliseerd om christen te zijn in woord en daad en om in de voorste linies te bidden, voorbede te doen. Voor het gebeuren in de wereld maar ook voor de kerken dichtbij en ver weg en allen die daarin en van daaruit een taak hebben. “Laat je bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat je bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen”(Efeze 6: 18). Wie bidt in volhardend geloof mag verwachten dat er vroeg of laat nieuwe impulsen van Gods koninkrijk doorbreken waar dingen vastlopen. “Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid”.  Dan gaan er dingen verschuiven en mensen en situaties veranderen. Niet omdat wij dat zeggen, maar omdat God het belooft.

Durven wij nog groot van God te denken? Jaren geleden verscheen een boekje met de titel: “Uw God is te klein”. Zo kleinerend kunnen wij als belijdende christenen toch niet door het leven gaan? Laten wij God groot maken met de lofliederen die wij zingen, met de daden die van ons verwacht mogen worden, maar ook met de verwachtingen die wij koesteren. Wij willen geen deserteurs zijn die anderen voor ons laten strijden. Gods leger des heils heeft Spirit, bidt en werkt. En God doet wat wij niet kunnen. Hij doet de toekomst open en wij, wij mogen binnen lopen. Wij zijn als gemeente begonnen met een doelgerichte gebedsactie. Wij zien uit naar de HEER en zijn macht en blijven met verwachting bidden om een nieuwe lente in de kerken!

Jan Karelse